• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

3 KISIM MAL ALIMI, EKMEK, BALIK, LPG

3-kisim-mal-alimi-ekmek-balik-lpg

KİĞI 2'NCİ J KOM DAKLIĞI İHTİYACI İÇİN 3 KISIM MAL ALIMI; 1 KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN EKMEK ALIMI, 2 KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) ALIMI, 3 KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN 2 KALEM BALIK
19 Kasım 2017 Pazar 23:16

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BİNGÖL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KİĞI 2'NCİ JKOMDAKLIĞI İHTİYACI İÇİN 3 KISIM MAL ALIMI; 1KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN EKMEK ALIMI, 2KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) ALIMI, 3KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN 2 KALEM BALIK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:2017/573772

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARSIYAKA MAH ZEKI ERGEZEN BULVARI MUS YOLU 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası

:

4262140077 - 4262146272

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihlkom12@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KİĞI 2'NCİ J.KOMD. A.K.LIĞI İHTİYACI İÇİN 3 KISIM MAL ALIMI; 1.KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN 67.500 KĞ EKMEK ALIMI 2.KISIM 2018 YILI İHTİYACI İÇİN 54.000 KĞ LPG ALIMI 3.KISIM 2017-2018 YILI İHTİYACI İÇİN 2 KALEM BALIK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BÜTÜN KISIMLAR KİĞI 2'NCİ J.KOMD. A.K.LIĞINA

c) Teslim tarihi

:

MAL TESLİMATI; KISIMLARA AİT TESLİM TESELLÜM TAKVİMİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İDARECE İMZALANDIĞI TARİH TESLİM TESELLÜM TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TESLİM TARİHİNDEN SONRAYA SARKARSA, SÖZLEŞME TARİHİNİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAK 1 VE 2'NCİ KISIMLAR 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE 3.KISIM TESLİM TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TARİHTE SONA ERECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON SALONU

b) Tarihi ve saati

:

11.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Haber okunma sayısı: 382

Haberin etiketleri:

3 KISIM MAL ALIMI, EKMEK, BALIK, LPG


Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

BİNGÖL - HAVA DURUMU

BINGOL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ