• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

KİT KARŞILIĞI CİHAZ VE LABORATUVAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

-kit-karsiligi-cihaz-ve-laboratuvar-malzeme-satin-alinacaktir

BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
18 Ocak 2017 Çarşamba 23:07


Adaklı ve Kiğı İlçe Entegre Hastanelerine 24 aylık KİT karşılığı Cihaz Kulanım ve Laboratuvar Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/10096 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yenişehir Mahallesi Güldiken Sokak NO: 11 12000 Yenişehir Mahallesi BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası

:

4262131013 - 4262131553

c) Elektronik Posta Adresi

:

bingol.hsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kuru Sistem Biyokimya kiti : 216.000 test Tam Kan Sayım Kiti : 20.000 test Kardiyak-HCG Kiti :28.000 test İdrar Stribi : 20.000 test 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kuru Sistem Biyokimya Cihazı: Adaklı İlçe Entegre Hastanesi ve Kiğı İlçe Entegre Hastanesi Tam Kan Sayım Cihazı: Adaklı İlçe Entegre Hastanesi ve Kiğı İlçe Entegre Hastanesi Kardiyak-HCG Cihazı: Adaklı İlçe Entegre Hastanesi ve Kiğı İlçe Entegre Hastanesi İdrar Strip Okuma Cihazı: Adaklı İlçe Entegre Hastanesi ve Kiğı İlçe Entegre Hastanesi

c) Teslim tarihleri

:

Kitlerin teslim programı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Adaklı İlçe Entegre Hastanesi ve Kiğı İlçe Entegre Hastanesi yönetimleri tarafından peyderpey veya tek parti halinde teslim edilmesine sözleşmeden sonra ihtiyaca göre karar verilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi. Yenişehir Mah. Güldiken Sokak No:11 Merkez / Bingöl

b) Tarihi ve saati

:

09.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların katalogları(Cihazlar ve kitlerle ilgili teknik dokümanlar) ihale dosyası içerisinde teslim edilmelidir.

Cihazlar ve kitlerle ilgili tüm teknik dokümanlar (Orjinal dokümanlar ve Türkçe kılavuzlar) teklifle birlikte verilecektir.

Firmalar kitlerin ve cihazların menşei hakkında bilgi verip belgelendirecektir.

Teklif edilen kitler, cihazlar veya sistemin Ulusal veya Uluslar arası  geçerli olan (CE v.s.) belgeler olmalıdır.

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı ve/veya kullanımı yapılacak olan Tıbbi Cihazların, kitlerin ve sarf malzemelerin TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Firmalar onaylanmış ürün numarasını (barkod) birim fiyat teklif cetvelinde veya internet çıktılarıyla verebilirler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektördeki her türlü kit karşılığı cihaz kullanımı uygulaması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Müdürlüğümüze ait TR26 0001 2009 6350 0005 0001 12 ibannolu hesabına döküman bedeli yatırılarak dekont karşılığı müdürlüğümüzde satın alınabilir.adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi. Yenişehir Mah. Güldiken Sokak No:11 Merkez / Bingöl adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


Haber okunma sayısı: 679Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

BİNGÖL - HAVA DURUMU

BINGOL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ