• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

-gida-urunleri-satin-alinacaktir

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BİNGÖL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
02 Ekim 2017 Pazartesi 01:22BİNGÖL İL JKLIĞI VE KİĞI 2'NCİ JKOMDAKLIĞI İHTİYACI İÇİN 4 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI, BALIK VE KURU GIDA ALIMI MAL ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/468606 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

KARSIYAKA MAH ZEKI ERGEZEN BULVARI MUS YOLU 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası

:

4262140077 - 4262146272

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihlkom12@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE KİĞI 2'NCİ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN MUHTELİF GIDA ALIMI (4 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

1 VE 2'NCİ KISIMLAR KİĞI 2'NCİ J.KOMD.A.K.LIĞINA 3 VE 4'ÜNCÜ KISIMLAR BİNGÖL İL J.K.LIĞINA

c) Teslim tarihi

:

MAL TESLİMATI; KISIMLARA AİT TESLİM TESELLÜM TAKVİMİNE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İDARECE İMZALANDIĞI TARİH TESLİM TESELLÜM TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TESLİM TARİHİNDEN SONRAYA SARKARSA, SÖZLEŞME TARİHİNİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAK VE TESLİM TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TARİHLERDE SONA ERECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON SALONU

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Haber okunma sayısı: 416Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

BİNGÖL - HAVA DURUMU

BINGOL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ