• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

3 KISIM EKMEK ALINACAKTIR

-3-kisim-ekmek-alinacaktir

2 İNCİ J.KOMD.A.K.LIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
14 Şubat 2017 Salı 23:423 KISIM EKMEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/53023 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

Kurttepe mevkii 1/1 12000 12000 KİĞI/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası

:

4263112425 - 4263112144

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KISIM EKMEK ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KIĞI 2'NCİ J.KOMD.ALAY K.LIĞI 469 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞININ VERECEĞİ GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK TEBLİGATLARA GÖRE 1.KISIM ;KİĞI 2'NCİ J.KOMD.ALAY K.LIĞINA, KİĞI İLÇE J.K.LIĞINA, BARAJ KORUMA BL.K.LIĞINA VE ŞENKER TEPE ÜS BÖLGESİNE, 2.KISIM ; YAYLADERE 2'NCİ J.KOMD.TB.K.LIĞINA VE YAYLADERE İLÇE J.K.LIĞINA, 3.KISIM; ADAKLI 3'ÜNCÜ J.KOMD.TB.K.LIĞINA VE ADAKLI İLÇE J.K.LIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

KİĞI 2'NCİ J.KOMD.A.K.LIĞI 469 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK GÜNLÜK VEYA HAFTALIK TEBLİGATLARA GÖRE 15 MART 2017 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA, İHALE DOKÜMANINDA BULUNAN EK-B TEMİN PLANINA GÖRE ALINACAKTIR. ANCAK BİRLİKLER TEMİN PLANINDA O AY İÇİN ALINACAK MALIN %20 ORANINDA EKSİK VEYA FAZLASINI İHTİYACI NİSPETİNDE ALMAYA YETKİLİDİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KIĞI 2'NCİ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - KURTTEPE MEVKİİ KİĞI / BİNGÖL

b) Tarihi ve saati

:

06.03.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı KİĞI 2'NCİ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'NCİ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Haber okunma sayısı: 847

Haberin etiketleri:

EKMEK SATIN ALINACAKTIR


Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

BİNGÖL - HAVA DURUMU

BINGOL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ