Kiğı Bilece Yolu İhaleye Çıkıyor!

kigi-bilece-yolu-ihaleye-cikiyor

Yıllardır dilden dile getirilen, adeta Yılan Hikayesine dönen Kiğı Bilice gurup yolu, ihaleye çıkıyor.
23 Ocak 2021 Cumartesi 22:08


Kiğı Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ( KÖYDES ) tarafından yapılan açıklamada; " 2 Şubat saat 14.30 da Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ihalesi yapılacaktır" denildi. 

Kiği İlçesi Dallica-Ağaçöven-Açikgüney-Sabırtaşı-Demirdöş ve Billice Grup Köy Yolu Altyapı, Bakım- Onarım ve BSK Kaplama Yapım İşi İhale Duyurusu

KİĞI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 İHALE İLANI

 

İhale Numarası : 2021 /2  

 

1-İdarenin

a) Adresi

KİĞI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  (YENİŞEHİR MAH. CUMHURİYET CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 KİĞI-BİNGÖL)

b) Telefon ve faks numarası

0 426 3112139– 0 426 3112569

c) İlgili personelin adı

M.Şirin ÇİFTÇİ-Birlik Müdürü

d) Elektronik Posta Adresi

kigi@kigi.gov.tr.

e) İhale Dökümanının Görüleceği İnternet Adresi (Varsa)

www.kigi.gov.tr.

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı Niteliği, türü ve miktarı

Bingöl İli Kiği İlçesi Dallica-Ağaçöven-Açikgüney-Sabırtaşı-Demirdöş ve Billice Grup Köy Yolu Altyapı, Bakım- Onarım ve BSK Kaplama Yapım İşi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde bulunan imalatlar yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer

Bingöl İli Kiği İlçesi Dallica-Ağaçöven-Açikgüney-Sabırtaşı-Demirdöş ve Billice Grup Köy Yolu

c) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

Çalışılmayan dönem hariç (10 Aralık-15 Mart), Yer tesliminden itibaren 500 (Beşyüz) takvim günüdür.

 

3- İhalenin Yapılacağı

a) Yapılacağı yer

KİĞI HALK EĞİTİM TOPLANTI SALONU (Yenişehir Mah. Cumhuriyet Cad. Milli Eğitim Hizmet Binası Kat:2 Kiğı /BİNGÖL)

b) Tarihi ve saati

02.02.2021 Salı Günü Saat 14.30

c) İhale Şekli

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

d) Son Teklif Alma

02.02.2021 Salı Günü Saat 14.30

 

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesine uygulanacak kriterler;

Dış Teklif Zarfı içinde:   ( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti) 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.7. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve İş Bitirme Belgesi veya mühendislik diploması dosyada sunulacaktır.

4.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda;  ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.

4.1.9. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.10.KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.11.SGK borcu yoktur (son bir ay içinde alınmış olacak)

4.1.12. Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

4.1.13.Yer gördü tutanağı

4.1.14.Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)

4.1.15.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)

4.1.16. Yerli istekli Olduğuna Dair Taahhütname

4.1.17. Alt Yüklenici Taahhütnamesi

4.1.18-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından   dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.

4.1.19- İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.

 

 

İç zarfın İçinde( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)

4.1.20. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.21. Birim Fiyat Cetveller.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; İlk ilan tarihinden geriye doğru İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 100 oranında gerçekleştirdiği veya % 80 i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerde % 100 oranından az olmamak üzere bir sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’inidiğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyimi tutarını sağlaması zorunludur.  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. İdarede İdari Şartnamede detaylı olarak incelenebilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan A Altyapı İşleri V. GRUP: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı), benzer işlere denk sayılacaktır.

4.4.2 Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği

 

4.5. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

S.NO

CİNSİ

MODELİ/ ÖZELLİKLERİ

ADET

1

Finişer

2010 ve üzeri 7,5 metre serme genişliğe sahip olması gerekir.

1

2

Silindir

2010 ve Üzeri Lastik Tekerlekli (Pnömatik) Silindir

1

3

Demir-çelik bandajlı Silindir

2010 ve Üzeri Ön ve Arka Demir-çelik bandajlı Silindir

2

4

Arazöz

 2010 ve Üzeri

1

5

Vabil

2010 ve Üzeri

1

6

Damperli Kamyon

2010 ve Üzeri (Yük Ağırlığı en az 26 Ton)

10

7

Greyder

2010 ve Üzeri

1

8

Ekskavatör

2010 ve Üzeri

1

9

Binek Arazi Aracı

2019 ve Üzeri 4*4 Arazili Araç

1

 

 

İstekli firma iş süresi boyunca yukarıda belirtilen araçları işin bulunduracaktır. Araç gereçler kendi malı olacak ve/veya kendi malı olmayan araçlar ise noter onaylı kiralık sözleşmesi teklif zarfı ile ihale dosyasında sunulacaktır.

 

4.6. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

 a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
 b) Teknik Personel

 

 

ADET

POLİZYONU/MESLEKİ UNVANI

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1

İnşaat Mühendisi

En Az 3 Yıl Deneyimli

1

Harita Mühendisi ve Harita Teknikeri

En Üz 3 Yıl Deneyimli

 

İstekli yukarıdaki Teknik Personelleri işin başında sürekli bulundurmayı taahhüt eder. Buna ilişkin taahhüt ve Teknik Personel Bildirisi düzenlenerek ihale dosyasında sunulacaktır. İş Kendisinde kalması halinde taahhüt ettiği teknik personele ait diplomaların aslını veya noter tasdikli suretleri ile bu personellerin bu işte çalışacaklarına dair ilgili personelce imzalı olmak kaydıyla taahhütname ve diploma örneklerini sözleşme esnasında idareye teslim eder. Ayrıca İhale dokümanının ekinde verilen Teknik Personel Listesi başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanarak verilecektir.  Yüklenici, adet ve unvanları belirtilen teknik personelleri iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

 

5 İhale Dokümanı ve temin edilebileceği yer:

5.1.İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Kiğı Şubesi nezdinde bulunan TR 3600 0100 0279 0836 0395 5001 iban nolu vadesiz hesaba işe ilişkin 50.000,00 TL. yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ilişkin 01/02/2021 tarihi mesai bitiminden önce doküman almaları gerekmektedir. İhale günü şartname ve doküman satılmayacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.

6 Teklifler :    

6.1. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

6.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

6.3.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİĞI HALK EĞİTİM TOPLANTI SALONU (Yenişehir Mah. Cumhuriyet Cad. Milli Eğitim Hizmet Binası Kat:2 Kiğı /BİNGÖL) İhale Komisyonuna verilecektir. 

 

7. Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

7.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılacaksa Birliğin T.C. Ziraat Bankası Kiğı Şubesindeki TR 3600 0100 0279 0836 0395 5001 İBAN nolu hesabına yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. İhale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) gün süreli olmalıdır.

 

Diğer Hususlar:

 1. İhale Karar Onay süresi ihale yetkilisinin karar tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü olacaktır. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir.

 2. Kesinleşen ihale kararının istekliye elden yazılı olarak tebliğ edilmesi halinde aynı gün, tebliğin postaya verilmesi halinde takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılacaktır.

 3. Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale üzerinde kalan yüklenici sözleşme imzalamadığı takdirde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanacaktır.

 4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 5. Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir. 

 6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 7. Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.

 8. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 9. İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 10. Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Kiğı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.

 11. Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.

 12. İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.

 13. İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde,  teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.    

 14. İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.

 15. İşe ait ödenek hakedişlere istinaden ilgili kurumdan Kiğı İlçesi köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı hesabına geçtikten sonra ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.

 16. Hakedişler İşin Fiziki Durumuna göre pursantaj oranları esas alınarak; Ayda 1 (Bir) düzenlenip ödemesi yapılır. nihai son hakkediş Geçici Kabul yapıldıktan sonra ödenecektir. Ödenek aktarıldığında ödemeler yapılacaktır. Her Hakediş  ödemesi esnasında %4 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.

 17. Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına irad kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır. 

 18. İhale ilanında belirtilen hususlara ilişkin tüm detaylar idari şartname ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanunlar ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler esas alınabilir. Buna ilişkin ihale komisyonun alacağı kararlara göre hareket edilecektir.

 19. Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 55.madde hükümleri uygulanır.

 20. İhale tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilemeyen, ihale üzerinde kalan, sözleşme öncesi güvenlik araştırması yapılan ve (FETÖ/PDY / vb.) örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen firma ve kişilerle sözleşme imzalanmayacak ve teminatları gelir kaydedilecektir.

 21. Kurumumuzla sözleşme imzalayan firma ve kişilerden, sözleşeme imzalandıktan sonra herhangi bir şekilde (FETÖ/PDY / vb.) terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilen sözleşmeleri feshedilerek kesin teminatları gelir kaydedilecektir.

 22. Bu işin iptal edilmesi veya onaylanmaması durumunda istekliler peşinen bilgilendirilmiş sayılmalarıyla birlikte herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.     22/01/2021

 

 

 

 

            KEYFİYET İLAN OLUNUR.

 


 http://www.kigi.gov.tr/igi-ilcesi-dallica-agacoven-acikguney-sabirtasi-demirdos-ve-billice-grup-koy-yolu-altyapi-bakim--onarim-ve-bsk-kaplama-yapim-isi-ihale-duyurusu


Haber okunma sayısı: 865

Hindi


Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
 • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


BİNGÖL - HAVA DURUMU

BINGOL

FOTO GALERİ